De vereniging

VBSK Albert Cuyp is een vereniging. Deze vereniging heet officieel ‘Vereniging tot Bescherming van het School Kind’ en bestaat sinds 1935. De vereniging heeft geen commerciële doelstelling en bestaat al ruim 80 jaar door de inzet van professionele trainers en gemotiveerde vrijwilligers.

Hoewel wij van onze leden verwachten dat zij altijd naar eer en geweten handelen, hebben wij ook onze eigen huisregels. Wij verwachten dat elk lid – bij zijn/haar aanmelding – kennis heeft genomen van onze huisregels en deze ook naleeft. Bij overtreding van deze huisregels of bij wangedrag behoudt de vereniging zich het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten en hem/haar de verdere toegang tot het gebouw te ontzeggen.

Proefles

Om kennis te maken met boksen, kun je één gratis proefles volgen zonder enige verplichting. Pas na de proefles neem je de beslissing of je met boksen wilt doorgaan, of niet. Om een proefles te mogen volgen, hoef je je niet speciaal aan te melden. Je komt langs op de voor jou bestemde training met geschikte sportkleding en sportschoenen (niet gedragen op straat) en stelt je voor bij de trainer, op tijd!

Het lidmaatschap

Om bij ons te kunnen boksen, moet je lid zijn van de vereniging. Om lid te worden, dien je een aanmeldingsformulier met een kopie van je legitimatiebewijs in te leveren. Bij minderjarigen is de handtekening van een ouder verplicht.

Het aanmeldingsformulier kun je:

 • inleveren bij je trainer;
 • deponeren in de bruine postbus in de hal van de vereniging;
 • sturen naar de postbus van de vereniging.

De vereniging behoudt zich het recht voor om een aanmelding voor toelating tot het lidmaatschap van de vereniging af te wijzen.

Het standaard lidmaatschap:

 • gaat in vanaf de inschrijvingsdatum;
 • is minimaal voor één jaar;
 • personen van 19 jaar en ouder kunnen ook kiezen voor een lidmaatschap van zes maanden, mits je dat expliciet aangeeft op het aanmeldingsformulier.

Er kan uitsluitend schriftelijk (per e-mail of brief) worden opgezegd, uiterlijk vier weken vóór de automatische verlengingsdatum van het lidmaatschap.

Het lidmaatschap wordt verlengd met eenzelfde periode als de daaraan voorgaande lidmaatschapsperiode, tenzij het lidmaatschap tijdig is opgezegd. Je kunt ook zelf aangeven als je je lidmaatschap wilt verlengen, bijvoorbeeld doordat je na afloop van de voorgaande lidmaatschapsperiode gebruik blijft maken van de faciliteiten van de vereniging. Ook dan zal het lidmaatschap voor eenzelfde periode worden verlengd.

Wanneer je het lidmaatschap bij de eerste of volgende verlenging niet wenst voort te zetten, en:

 •  je geen gebruik hebt gemaakt van de faciliteiten van de vereniging in de periode na verlenging;
 • je de opzegging alsnog schriftelijk aan de ledenadministratie hebt gedaan;
 • je de opzegging binnen één maand na aanvang van het nieuwe lidmaatschap gedaan hebt;
 • je éénmalig € 35,- euro aan administratiekosten hebt betaald aan de vereniging.

dan kan op jouw verzoek het lidmaatschap met terugwerkende kracht tot aanvang van de verlenging worden beëindigd.

Bij tussentijdse opzegging vindt er géén teruggave van het (resterende) abonnementsgeld plaats.

De contributie + betaling

 • De contributie voor het lidmaatschap wordt automatisch geïncasseerd;
 • De contributie dient binnen één maand na factuurdatum voldaan te zijn;
 • De lidmaatschapscontributie kan jaarlijks worden aangepast;
 • Betalingen kunnen alleen per bank, dus nooit contant;
 • Voor tarieven: ga naar Lidmaatschap.

 Algemene gedragsregels

De vereniging hanteert een erecode die door elk lid dient te worden gerespecteerd. Deze erecode luidt als volgt:

 1. Vechten doe je alléén in de ring en nooit op straat. Je mag de bokstechnieken die jou zijn aangeleerd, alleen gebruiken ter verdediging van jezelf of van anderen;
 2. Je mag de bokstechnieken nooit gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen. Eer, loyaliteit en trouw aan deze code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook;
 3. Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten wordt niet getolereerd;
 4. Blijf altijd sportief, ook als een ander dat niet is;
 5. Respecteer je trainingspartner en zijn niveau;
 6. Respecteer elkaars eigendommen en die van de vereniging;
 7. Voorkom hinder en overlast na het beëindigen van de training;
 8. Maak geen rommel in de sportaccommodatie. Deponeer afval zoals gebruikte plastic bekertjes, lege drinkflesjes of shampooflessen in een afvalbak.

Voor het overige wordt ervan uitgegaan, dat je je op een manier gedraagt, zoals naar objectieve maatstaven verwacht mag worden van een normaal verantwoordelijk en intelligent mens.

Sportmateriaal

Iedere deelnemer aan de training is verantwoordelijk voor zijn eigen sportuitrusting.

Deze sportuitrusting bestaat uit: bokshandschoenen, zakhandschoenen, windsels, springtouw, gebitsbeschermer, sportkleding en sportschoenen met lichte zolen (niet buiten gebruikt). Zorg dat je sportmateriaal deugdelijk en hygiënisch is. Het gebruik van onveilig-, ondeugdelijk-, slecht onderhouden- of onhygiënisch sportmateriaal is niet toegestaan. Zorg voor schone kleding en degelijk sportschoeisel. In de sportzaal is uitsluitend het gebruik van binnenschoeisel zonder zwarte zolen toegestaan. Wanneer buiten getraind wordt, is een extra paar buitenschoenen verplicht.

Training

Bij het sparren is het dragen van een hoofdbeschermer verplicht, mits de trainer anders voorschrijft.

Tijdens de training is het dragen van sieraden, piercings of uurwerken omwille van de veiligheid niet toegestaan. Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de training niet toegestaan. Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent. Je dient je windsels voorafgaand aan de training te hebben aangebracht. Je betreedt de sportzaal pas als de trainer daarvoor toestemming heeft gegeven.

Als je te laat op de training komt, dan wacht je bij binnenkomst op de instructies van de trainer. Zonder toestemming van de trainer verlaat niemand de training.

Eigendommen

Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen. Maak daarom gebruik van de lockers of kluisjes om spullen van waarde en kleding etc. in op te bergen. De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen.

Hygiëne

Zorg voor een goede persoonlijke verzorging en lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, kort geschoren baard, frisse adem, schone kleding etc. Was je windsels en sportschoenen regelmatig.

Ontsmet je bokshandschoenen en je gebitsbeschermer regelmatig.  Leg je handschoenen nooit op de grond neer.

Gezondheid

Je dient te allen tijde te beschikken over een adequate verzekering tegen ziektekosten. Je hebt een informatieplicht over eventuele risico’s met betrekking tot jouw gezondheidstoestand.

Een lid is van deelname aan trainingen uitgesloten als dat in verband met zijn gezondheidstoestand niet verantwoord is. De vereniging adviseert haar leden om vooraf en vervolgens periodiek een sportkeuring te ondergaan. Dit wordt aan leden van 35 jaar en ouder zelfs dringend aanbevolen. 

Risico’s

Bokssport wordt op eigen risico beoefend. Je bent op de hoogte van de eventuele gevaren en risico’s van de bokssport.

De vereniging en haar trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade of andere schade welke direct of indirect voortkomen uit het beoefenen van de bokssport, ongeacht of die schade is ontstaan tijdens deelname aan trainingen of wedstrijden.

Doping en drugs

Het gebruik van doping of stimulerende middelen is verboden. Het bij je hebben of gebruiken van drugs in het gebouw is verboden. Het onder invloed van drugs of alcohol deelnemen aan de training is verboden.

Roken, gebruik van alcohol of drugs of prestatie-verhogende middelen is in het gehele verenigingsgebouw verboden.

Wangedrag

De vereniging behoudt zich bij overtreding van de huisregels en wangedrag het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten en hem de verdere toegang tot het gebouw te verbieden.