HUISREGELS

Hoewel wij van onze leden verwachten dat zij altijd naar eer en geweten handelen, hebben wij ook onze eigen huisregels. Wij verwachten dat elk lid bij de aanmelding kennis heeft genomen van onze huisregels en deze ook naleeft. Bij overtreding van deze huisregels of bij wangedrag behoudt onze vereniging zich het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontnemen en het lid de toegang tot het gebouw te ontzeggen. Onze huisregels bestaan uit een erecode en een aantal gedragsregels die door elk lid dient te worden gerespecteerd.

ERECODE
 • Vechten doe je alléén in de ring en nooit op straat.
 • Je mag de bokstechnieken die jou zijn aangeleerd, alleen gebruiken ter verdediging van jezelf of van anderen.
 • Je mag de bokstechnieken nooit gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Eer, loyaliteit en trouw aan deze code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten wordt niet getolereerd.
 • Blijf altijd sportief, ook als een ander dat niet is.
 • Respecteer je trainingspartner en zijn/haar niveau.
 • Respecteer elkaars eigendommen en die van de vereniging.
 • Voorkom hinder en overlast na het beëindigen van de training.
ALGEMENE GEDRAGSREGELS
Sportmateriaal
 • Iedere deelnemer aan de training is verantwoordelijk voor zijn eigen sportuitrusting.
 • Deze sportuitrusting bestaat uit: bokshandschoenen, zakhandschoenen, windsels, springtouw, gebitsbeschermer, sportkleding en sportschoenen met lichte zolen (niet buiten gebruikt).
 • Zorg dat je sportmateriaal deugdelijk en hygiënisch is.
 • Zorg voor degelijke en schone kleding & sportschoeisel.
 • Wanneer buiten getraind wordt, is een extra paar buitenschoenen verplicht.
Training
 • Toegang tot de trainingen is enkel mogelijk middels registratie via de tablet op de vereniging of vooraf, via registratie op onze VBSK Albert Cuyp App, die je kunt downloaden vanuit de App-store. Zorg dat je bent aangemeld voor de training via onze app of via het tablet in de zaal.
 • Zorg dat je 10 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent.
 • Je dient je windsels voorafgaand aan de training te hebben aangebracht.
 • In de trainingsruimte draag je binnen-schoenen (geen zwarte zolen), evenals schone en correcte sportkleding.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes.
 • Tijdens de training is het dragen van sieraden, piercings of uurwerken omwille van de veiligheid niet toegestaan.
 • Gebruik van een mobiele telefoon is niet toegestaan in de trainingsruimte. Dit voor je eigen- en andermans ontspanning. Is er noodzaak om een telefoon aan te laten gedurende de lessen, geef dit dan alstublieft aan bij de trainer. Mocht je dan gebeld worden, voer het gesprek dan buiten de leszaal.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Je betreedt de sportzaal pas als de trainer daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Als je te laat op de training komt, dan wacht je bij binnenkomst op de instructies van de trainer.
 • Bij het sparren onder de 18 is het dragen van een hoofdbeschermer verplicht, mits de trainer anders voorschrijft.
 • Tijdens de training luister je naar de trainer.
 • Zonder toestemming van de trainer verlaat niemand de training.
 • Maak geen rommel in de sportschool. Deponeer afval zoals gebruikte plastic bekertjes, lege drinkflesjes of shampooflessen in een afvalbak.
 • Losse onderdelen (bokszakken, springtouwtjes, gewichten, dumbels etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.
Eigendommen
 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen.
 • De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen.
Hygiëne
 • Zorg voor een goede persoonlijke verzorging en lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, kort geschoren baard, frisse adem, schone kleding etc.
 • Was je windsels, sportkleding en sportschoenen regelmatig.
 • Ontsmet je bokshandschoenen en je gebitsbeschermer regelmatig.
Gezondheid
 • Je dient te allen tijde te beschikken over een adequate verzekering tegen ziektekosten.
 • Je hebt een informatieplicht naar de VBSK en de trainer over eventuele risico’s met betrekking tot jouw gezondheidstoestand.
 • Een lid is van deelname aan trainingen uitgesloten als dat in verband met zijn gezondheidstoestand niet verantwoord is.
 • De vereniging adviseert haar leden om vooraf en vervolgens periodiek een sportkeuring te ondergaan.
Risico’s
 • Bokssport wordt op eigen risico beoefend. Je bent op de hoogte van de eventuele gevaren en risico’s van de bokssport.
 • De vereniging en haar trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade of andere schade welke direct of indirect voortkomen uit het beoefenen van de bokssport, ongeacht of die schade is ontstaan tijdens deelname aan trainingen of wedstrijden.
Doping en drugs
 • Vereniging streeft naar een eerlijke, schone en gezonde sportbeoefening. Het gebruik van doping en/of drugs past hier niet bij.
 • Het is onze leden niet toegestaan dopinggeduide stoffen te gebruiken, bezitten, verstrekken, verhandelen, dan wel toe te dienen in of in de directe nabijheid van de school.
 • Roken, gebruik van alcohol, drugs of prestatie-verhogende middelen is in het gehele verenigingsgebouw verboden.
 • Het bij je hebben van drugs, doping en/of alcohol in ons clubgebouw is niet toegestaan.
 • Het onder invloed van drugs, doping en/of alcohol deelnemen aan de training is verboden.
Gedragregels
 • De vereniging is gericht op samenwerking op basis van respect. De vereniging onderschrijft de gedragsregels van het Centrum Veilige Sport Nederland en vereist van haar leden, bestuurders, trainers, coaches, begeleiders, scheidsrechters en officials dat zij kennis nemen van deze gedragsregels en zich daar aan houden. Deze gedragsregels kun je vinden op de website van onze vereniging.
Wangedrag
 • De vereniging behoudt zich bij overtreding van de huisregels en wangedrag het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten en hem/haar de verdere toegang tot het gebouw te verbieden.
 • De vereniging behoudt zich het recht voor om, bij overtreding van de gedragsregels, huisregels en/of wangedrag, om een bestuurder, trainer, coach, begeleider, scheidsrechter of official de verbintenis met deze person direct te verbreken en deze persoon een verdere toegang tot het gebouw te verbieden.
 • Bij constatering van ernstige overtredingen door leden zullen zij worden aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Voor het overige wordt ervan uitgegaan, dat je je op een manier gedraagt, zoals naar objectieve maatstaven verwacht mag worden van een normaal verantwoordelijk en intelligent mens.