HUISREGELS

Hoewel wij van onze leden verwachten dat zij altijd naar eer en geweten handelen, hebben wij ook onze eigen huisregels. Wij verwachten dat elk lid – bij zijn/haar aanmelding – kennis heeft genomen van onze huisregels en deze ook naleeft. Bij overtreding van deze huisregels of bij wangedrag behoudt onze vereniging zich het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten en hem/haar de verdere toegang tot het club-gebouw te ontzeggen.

Onze huisregels bestaan uit een erecode en een set algemene gedragsregels, welke door elk lid dienen te worden gerespecteerd.

ERECODE

De vereniging hanteert een de volgende erecode, die door elk lid dient te worden gerespecteerd:

 • Vechten doe je alléén in de ring en nooit op straat.
 • Je mag de bokstechnieken die jou zijn aangeleerd, alleen gebruiken ter verdediging van jezelf of van anderen.
 • Je mag de bokstechnieken nooit gebruiken tegen iemand die zich niet kan verdedigen.
 • Eer, loyaliteit en trouw aan deze code zijn belangrijker dan welke vechttechniek, graduatie of titel dan ook.
 • Discriminatie, schelden, grof taalgebruik, treiteren of pesten wordt niet getolereerd.
 • Blijf altijd sportief, ook als een ander dat niet is.
 • Respecteer je trainingspartner en zijn niveau.
 • Respecteer elkaars eigendommen en die van de vereniging.
 • Voorkom hinder en overlast na het beëindigen van de training.
ALGEMENE GEDRAGSREGELS

Sportmateriaal

 • Iedere deelnemer aan de training is verantwoordelijk voor zijn eigen sportuitrusting.
 • Deze sportuitrusting bestaat uit: bokshandschoenen, zakhandschoenen, windsels, springtouw, gebitsbeschermer, sportkleding en sportschoenen met lichte zolen (niet buiten gebruikt).
 • Zorg dat je sportmateriaal deugdelijk en hygiënisch is.
 • Zorg voor degelijke en schone kleding & sportschoeisel.
 • Wanneer buiten getraind wordt, is een extra paar buitenschoenen verplicht.

Training

 • Toegang tot de trainingen is enkel mogelijk middels registratie via de tablet op de vereniging of vooraf, via registratie op onze VBSK Albert Cuyp App, die je kunt downloaden vanuit de App-store.
 • Zorg dus dat je bent aangemeld voor de training via onze app of via het tablet in de hal.
 • Zorg dat je 15 minuten voor aanvang van de training aanwezig bent.
 • Je dient je windsels voorafgaand aan de training te hebben aangebracht.
 • In de trainingsruimte draag je binnenschoenen (geen zwarte zolen), evenals schone en correcte sportkleding.
 • Etenswaren zijn niet toegestaan in de trainingsruimtes.
 • Tijdens de training is het dragen van sieraden, piercings of uurwerken omwille van de veiligheid niet toegestaan.
 • Het gebruik van mobiele telefoons is tijdens de training niet toegestaan.
 • Alleen afsluitbare drinkbekers (bidons) mag je in de trainingsruimtes gebruiken.
 • Je betreedt de sportzaal pas als de trainer daarvoor toestemming heeft gegeven.
 • Als je te laat op de training komt, dan wacht je bij binnenkomst op de instructies van de trainer.
 • Bij het sparren is het dragen van een hoofdbeschermer verplicht, mits de trainer anders voorschrijft.
 • Tijdens de training luister je naar de trainer.
 • Zonder toestemming van de trainer verlaat niemand de training.
 • Maak geen rommel in de sportschool. Deponeer afval zoals gebruikte plastic bekertjes, lege drinkflesjes of shampooflessen in een afvalbak.
 • Losse onderdelen (bokszakken, springtouwtjes, gewichten, dumbels etc.) leg je na gebruik terug op hun plaats.

Eigendommen

 • Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigendommen.
 • Maak daarom gebruik van de lockers of kluisjes om spullen van waarde en kleding etc. in op te bergen.
 • De vereniging aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadiging, vermissing of diefstal van eigendommen.

Hygiëne

 • Zorg voor een goede persoonlijke verzorging en lichamelijke hygiëne, zoals korte en schone nagels, kort geschoren baard, frisse adem, schone kleding etc.
 • Was je windsels, sportkleding en sportschoenen regelmatig.
 • Ontsmet je bokshandschoenen en je gebitsbeschermer regelmatig.

Gezondheid

 • Je dient te allen tijde te beschikken over een adequate verzekering tegen ziektekosten.
 • Je hebt een informatieplicht over eventuele risico’s met betrekking tot jouw gezondheidstoestand.
 • Een lid is van deelname aan trainingen uitgesloten als dat in verband met zijn gezondheidstoestand niet verantwoord is.
 • De vereniging adviseert haar leden om vooraf en vervolgens periodiek een sportkeuring te ondergaan. Dit wordt aan leden van 35 jaar en ouder zelfs dringend aanbevolen.

Risico’s

 • Bokssport wordt op eigen risico beoefend. Je bent op de hoogte van de eventuele gevaren en risico’s van de bokssport.
 • De vereniging en haar trainers aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor letselschade of andere schade welke direct of indirect voortkomen uit het beoefenen van de bokssport, ongeacht of die schade is ontstaan tijdens deelname aan trainingen of wedstrijden.

Doping en drugs

 • Vereniging streeft naar een eerlijke, schone en gezonde sportbeoefening. Het gebruik van doping en/of drugs past hier niet bij.
 • Het is onze leden niet toegestaan een of meer dopinggeduide stoffen te gebruiken, bezitten, verstrekken, verhandelen dan wel toe te dienen.
 • Roken, gebruik van alcohol, drugs of prestatieverhogende middelen is in het gehele verenigingsgebouw verboden.
 • Het bij je hebben van drugs, doping en/of alcohol in ons clubgebouw is verboden.
 • Het onder invloed van drugs, doping en/of alcohol deelnemen aan de training is verboden.

Wangedrag

 • De vereniging behoudt zich bij overtreding van de huisregels en wangedrag het recht voor om een lid uit zijn lidmaatschap te ontzetten en hem de verdere toegang tot het gebouw te verbieden.
 • Bij constatering van ernstige overtredingen door leden zullen zij worden aangehouden en overgedragen aan de politie. Bij constatering van strafbare feiten wordt aangifte gedaan bij de politie.

Voor het overige wordt ervan uitgegaan, dat je je op een manier gedraagt, zoals naar objectieve maatstaven verwacht mag worden van een normaal verantwoordelijk en intelligent mens.

 

Algemene voorwaarden

hier komen de algemene verhalen 🙂